[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
.::: สำนักงานเทศบาลตำบลหย่วน เลขที่ 1 หมู่ 2 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทร.054-452207 Fax.054-452673 :::.
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์ สำนักงานเทศบาลตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ด้วยความยินดี ::
ข้อมูลพื้นฐาน
Facebook
Line official
ช่องทางการตอบวัดการรับรู้ฯ(EIT)
การบริหารงาน
เทศบัญญัติฯประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง ฯ
การบริหารและพัฒนาฯ
การป้องกันการทุจริต
การส่งเสริมความโปร่งใส
กิจการสภาเทศบาล
บริการประชาชน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

  
วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ  
 

วิสัยทัศน์ อบต. (Vision )  “บริหารงานโปร่งใส ท้องถิ่นก้าวไกล เข้าใจชุมชน”   

                    

     จุดมุ่งหมายของวิสัยทัศน์ดังกล่าว คือการให้ตำบลหย่วนมีการบริหารงานเป็นระบบ      มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   และก้าวไกล เป็นตำบลที่น่าอยู่       ซึ่งพร้อมไปด้วยการบริการให้ประชาชนอย่างทั่วถึง ประชาชนได้รับความสะดวกในบริการมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนมีความเข้มแข็งมีความสามัคคี  

 พันธกิจ (Mission) อบต.หย่วน

                        

     จากการที่ อบต.หย่วนได้กำหนดวิสัยทัศน์จึงต้องมีพันธกิจเพื่อรองรับและเป็นแนวทางการ ดำเนินงานเพื่อให้ได้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้โดยได้กำหนดพันธกิจ คือ“ให้ประชาชนได้รับบริการ  พัฒนาส่งเสริมอาชีพ อนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประสานส่งเสริม       ให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น    มีน้ำเพื่อการเกษตร  มีน้ำอุปโภค บริโภค มีไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน  บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนมี              ความสามัคคี ประชาชนรู้บทบาทหน้าที่และร่วมกันพัฒนาตำบล 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goal) 

                      

    องค์กรมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ชุมชนได้รับบริการ มีการพัฒนาอย่างก้าวไกล  บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบ ประชาชนมีความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategy)

               

    ตำบลหย่วนได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล 5 ยุทธศาสตร์หลัก และแต่ละ ยุทธศาสตร์ได้กำหนดกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมาย(วิสัย ทัศน์) ดังนี้ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

1.1    แนวทางส่งเสริมพัฒนาทางพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบ

1.2   แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

1.3  แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา

1.4   แนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานคุณค่าศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.5  แนวทางการให้โอกาสสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

1.6  แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก  และเยาวชนและประชาชน      

2.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

2.1 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพให้ประชาชนและชุมชน

2.2     แนวทางการส่งเสริมชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.3  แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ

2.4 แนวทางพัฒนาปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำและระบบประปา 

3.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

3.1  แนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

3.2  แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม 

4.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

4.1  แนวทางการพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.2  แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรมอาชญากรรมอุบัติภัยสาธารณภัย 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

5.1 แนวทางการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร

5.2 แนวทางการพัฒนาบุคลากร

5.3 แนวทางการพัฒนารายได้การจัดเก็บภาษี