[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
.::: สำนักงานเทศบาลตำบลหย่วน เลขที่ 1 หมู่ 2 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทร.054-452207 Fax.054-452673 :::.
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์ สำนักงานเทศบาลตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ด้วยความยินดี ::
ข้อมูลพื้นฐาน
Facebook
Line official
ช่องทางการตอบวัดการรับรู้ฯ(EIT)
การบริหารงาน
เทศบัญญัติฯประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง ฯ
การบริหารและพัฒนาฯ
การป้องกันการทุจริต
การส่งเสริมความโปร่งใส
กิจการสภาเทศบาล
บริการประชาชน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

  
กฏหมาย/ระเบียบและหนังสือ  
 

กฏหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
1. พรบ.เทศบาล พ.ศ.2469 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
2. พรบ.กำหนดแผนและขึ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2549
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิ่นพ พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 
4. ระเบีบกระทรวมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2563 (ใช้บังคับเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563)
5. พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้อง พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิ่มเติมถึง (ฉบับที่10) พ.ศ.2558
7.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิ่มเติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ.2561
8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพ่ิ่มถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2563
9. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิิ่น พ.ศ.2543
10.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
11.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม